XXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK AUTORSKICH I ADAPTACJI „WINDOWISKO” 2019

REGULAMIN

 1. Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2019 odbędzie się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, w dniach 15-16 listopada 2019r.
 2. Festiwal WINDOWISKO to prezentacje małych form teatralnych. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 60 min. (Czas montażu i demontażu do 40 minut).
 3. W festiwalu mogą brać udział teatry realizujące spektakle oparte na tekstach autorskich, własnych lub napisanych dla teatru oraz teatry realizujące swoje spektakle w oparciu o teksty niesceniczne (proza, publicystyka, poezja).
 4. Z udziału w festiwalu wyłączone są kabarety, teatry ruchu, pantomimy, tańca oraz teatry realizujące repertuar dla dzieci.
 5. Do udziału w WINDOWISKU zespoły są kwalifikowane przez radę artystyczną po nadesłaniu: wypełnionej karty zgłoszenia, scenariusza oraz płyty z zarejestrowanym spektaklem (CD, DVD).
 6. Zgłoszenia należy przesłać na adres: WINDA – Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, 80–406 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2019.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów bez oglądania płyty CD/DVD z nagranym spektaklem.
 8. Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu WINDOWISKO zostaną o tym poinformowane do 30 września 2019 r.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów w czasie festiwalu.
 10. Festiwal ma charakter otwarty dla publiczności.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych powstałych w czasie trwania festiwalu.
 12. Ewentualne koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych ponoszą zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu.
 13. Organizatorzy nie odsyłają scenariuszy spektakli.
 14. Prezentacje odbędą się w Teatrze Wybrzeże, na Scenie Stara Apteka oraz Scenie im. Hebanowskiego
 15. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych.
 16. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać wszystkie informacje.
 17. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.
 18. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z pobytem oraz przyjazdem zakwalifikowanych zespołów.
 19. Festiwal ma charakter konkursowy.
 • Zespołom zakwalifikowanym do udziału w festiwalu organizatorzy zapewniają:
  Identyfikatory,
 • Materiały reklamowe festiwalu WINDOWISKO 2019 (plakat, program)
 • Udział w imprezach towarzyszących.
 • Nocleg na czas trwania festiwalu.
 1. Przedstawienia oceniać będzie trzyosobowe jury, złożone z wybitnych przedstawicieli świata teatru.
 2. Jury przyzna nagrody finansowe, osobom fizycznym, ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych spektakli tej edycji.
 3. Przewidywana wysokość nagród to: Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – Grand Prix 4.000 PLN, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska – Gdańskie Stypendium Teatralne w wysokości 8.000 PLN dla najlepszego reżysera festiwalu, Nagroda Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury w wysokości 2.000 PLN dla najlepszego aktora/aktorki.
 4. Jury po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, wyłoni laureata lub laureatów konkursu.
 5. Posiedzenie jury będzie zamknięte dla publiczności i teatrów biorących udział w konkursie.
 6. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania Grand Prix i podzielenia nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na dwie nagrody pomiędzy twórców najlepszych spektakli.
 7. Teatr zakwalifikowany do udziału w festiwalu zobowiązuje się do wydelegowania osoby upoważnionej do reprezentowania zespołu w dniu uroczystego zakończenia festiwalu. W przypadku braku takiej osoby, teatr pokrywa koszty związane z odebraniem ewentualnego wyróżnienia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w festiwalu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Festiwal na czas nieokreślony.

 

 

Klauzula informacyjna  dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 • Administratorem danych osobowych Uczestników, które są zawarte w karcie zgłoszenia Festiwalu Windowisko  jest Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z  przeprowadzeniem Festiwalu, zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail :  daneosobowe@gak.gda.pl  
 • Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 • Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Dane osobowe laureatów Festiwalu będą udostępnione w celu wypłaty nagrody konkretnym fundatorom nagród.
 • Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dot. uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
 • Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Festiwalu jest dobrowolne  i  stanowi warunek udziału w Festiwalu .

 

Pobierz plik

 

 

 

PATRONAT HONOROWY MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO pion RGB ONLY FOR WEB 2015